Tomas_Arsov_Beauty_Forum_2022 pravidla soutěže

 

 

 

Tomas_Arsov_Beauty_Forum_2022


ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE:

Beauty Forum od Tomase Arsova
(dále jen „Pravidla“)


ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Společnost TOMAS ARSOV HAIR & BEAUTY INSTITUTE s.r.o., sídlem V jámě 696/2, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 24306304, DIČ: CZ24306304 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 194945 (dále jen „organizátor“).


POŘADATEL SOUTĚŽE

Společnost TOMAS ARSOV HAIR & BEAUTY INSTITUTE s.r.o., sídlem V jámě 696/2, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 24306304, DIČ: CZ24306304 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 194945 (dále jen „pořadatel„).

 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Soutěž probíhá na území České republiky v době od 3. 11. 2022 10:00:00 hodin do 10. 11. 2022 23:59:59 hodin včetně (dále jen „doba konání soutěže“).

 

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let, s doručovací adresou v České republice, která splní další podmínky dle těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“).
Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele či organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

MECHANIKA SOUTĚŽE

Principem soutěže je pod soutěžním příspěvkem v komentáři odpovědět na soutěžní otázku: Koho byste vzali s sebou na Beauty Forum a proč? Soutěžní komentář nesmí: být v rozporu s platnými právními předpisy na území České a Slovenské republiky; obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přijímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost; obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah; hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob; podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání; obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví; obsahovat skrytou reklamu; jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora. Rozhodnutí o tom, zda soutěžní komentář splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně pořadateli. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní komentář, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména tomto článku 7.) nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoliv po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

 

VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ
Po skončení soutěže vylosuje organizátor soutěže dne 11. 11. 2022 celkem 3 výherce.
Každý výherce obdrží 2 online vstupenky na Beauty Forum: https://www.beautyforum.cz/
a produkty dle pořadí losu:
1. cena: Parfém a sprchový gel
2. cena: Šampon
3. cena: Keratinová voda

 

OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER

Každý výherce bude o výhře informován pořadatelem pomocí zprávy na síti Facebook. Výherce je povinen prokázat svou totožnost pro převzetí výhry. Pokud soutěžící tyto informace pořadateli v termínu nesdělí, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele. Výhra bude výherci zaslána emailem. Výhru z této soutěže nelze převést ze strany soutěžícího na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Výherce neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně pro účely realizace této soutěže dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele a organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, Soutěžní komentář. V případě odeslání odpovědi výherci rovněž v rozsahu uvedeném v čl. 7 Pravidel (tj. zejména doručovací adresa, fotografie a/nebo zvukový a obrazový záznam z předání výhry). Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže uchovávány po dobu 3 let. Právní základ pro zpracování: plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení; ochrana zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení. Správcem osobních údajů je organizátor. Osobní údaje soutěžících mohou rovněž na základě pokynů organizátora zpracovávat jakožto zpracovatelé osobních údajů pořadatel, marketingové společnosti pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právnı́ ́poradci. Zpracovatelé osobních údajů poskytují dostatečné záruky zavedení technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky stanovené právními předpisy na ochranu osobních údajů a aby byla zajištěna práva subjektů údajů. Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní předpisy. Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro účast v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné účastnit se soutěže. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na vědomí, že zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a na přístup k osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, omezení zpracování, výmaz osobních údajů. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut a právo vznést námitku. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky, nebo se jej významně dotýká. Soutěžící svojí účastí v soutěži dávají svolení s tím, že organizátor a pořadatel jsou oprávněni užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno, prvé písmeno příjmení a město bydliště soutěžícího, zejména výherce soutěže, v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se může soutěžící obrátit na pořadatele na jeho adrese V jámě 696/2, Nové Město, 110 00 Praha, nebo na e-mailové adrese info@tomasarsov.cz. Na této adrese může soutěžící podat k organizátorovi námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Soutěžící se dále může obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, e-mail: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz.

 

DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

O jakýchkoliv námitkách k průběhu soutěže rozhoduje s konečnou platností organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách, kde jsou tak k dispozici platná a úplná Pravidla. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže. Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na stránce: https://www.facebook.com/arsovinstitute zároveň uložena v písemné podobě na adrese provozovny pořadatele – s.r.o., V jámě 696/2, Nové Město, 110 00 Praha.

 

SOUHLAS S PRAVIDLY

Nahráním Soutěžního komentáře pod soutěžní příspěvek vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat. Soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zeď facebookového profilu:
https://www.facebook.com/arsovinstitute/

 

V Praze, dne 1. 11. 2022