Pravidla soutěže o 6x proměnu v salonu

Pravidla soutěže o 6x proměnu v salonu TOMAS ARSOV


Pořadatel

 1. Pořadatelem soutěže TOMAS ARSOV - Vlasová kosmetika je společnost (Tomas Arsov franchise s.r.o., se sídlem Křesomyslova 384/17, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 08185701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 314402) (dále jen "Pořadatel")
 2. Soutěže nejsou nikterak sponzorovány, spravovány nebo přidruženy k sociální síti Facebook, Instagram , YouTube nebo Tiktok. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook, Instagram, YouTube nebo Tiktok.

 

Mechanika soutěže

 1. Soutěžící zakoupí produkty Tomas Arsov na webu https://shop.tomasarsov.cz/ nebo https://shop.tomasarsov.sk/ . Každý den bude do jedné objednávky vložen poukaz na proměnu v salonu Tomas Arsov. 
 2. Kdo v objednávce najde voucher, má nárok na 1x proměnu v salonu.

 

Jak soutěžit

 1. Termín konání soutěže je od 28.05.2024. do 2.06.2024 včetně.
 2. Soutěže se mohou zúčastnit osoby, kteří jsou v době konání soutěže starší 18 let a mají trvalé bydliště v České republice nebo na Slovensku.
 3. Do soutěže se uživatel zapojí nákupem produktů Tomas Arsov na webu https://shop.tomasarsov.cz/ nebo https://shop.tomasarsov.sk/.
 4. Každý soutěžící se může v rámci soutěže zapojit neomezený počet opakování a to libovolným počtem objednávek produktů Tomas Arsov.

 

Výherci

 1. Celkem bude 6 výherců, každý den jeden.
 2. Výherce, který najde poukázku ve své objednávce si termín zarezervuje v salonu: Telefon na pobočku recepce: 222 222 866 E-mail: info@tomasarsov.cz, Adresa: V Jámě 696/2, PRAHA 1.


Ceny

 1. V soutěži se hraje o celkem 6 výher - 6x promena v salonu
 2. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena.
 3. Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.
 4. Proměna bude probíhat v salonu Tomáše Arsova, adresa: V Jámě 696/2, PRAHA 1, Česká republika.


Práva a povinnosti pořadatele

 1. V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.
 2. Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávné údaje. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.
 3. V případě, že si výherce nevyzvedne v řádném termínu svou výhru, propadá výhra pořadateli.
 4. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.
 5. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez předchozího upozornění.


Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

 1. Svou účastí v soutěži potvrzuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“), bezplatně jím uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníka soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
 2. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho facebookové, instagramové nebo tiktokové stránce, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.
 3. Osobní údaje bude zpracovávat pořadatel, a to v elektronické podobě. Zabezpečení osobních údajů bude provádět pořadatel.
 4. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může soutěžící na pořadatele obrátit, případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.
 5. Soutěže nejsou nikterak sponzorovány, spravovány nebo přidruženy k sociální síti Facebook, Instagram , YouTube nebo Tiktok. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook, Instagram nebo Tiktok.

 

V Praze, dne 28.05.2024.