Pravidla soutěže na sociálních sítích Tomáš Arsov

Pořadatel

 1. Pořadatelem soutěží na Facebook stránce, Tiktok a Instagram profilu je společnost Tomas Arsov franchise r.o. se sídlem Křesomyslova 384/17, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku C 314402 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "Pořadatel")
 2. Soutěže nejsou nikterak sponzorovány, spravovány nebo přidruženy k sociální síti Facebook, Instagram nebo Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook, Instagram, nebo Tik tok.

 

Jak soutěžit

 1. Termín konání soutěže je oznámen v Soutěžním příspěvku.
 2. Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Facebooku, Instagramu nebo Tiktoku, kteří jsou v době konání soutěže starší 18 let a mají trvalé bydliště v České
 3. Do soutěže se uživatel zapojí přidáním komentáře pod určený příspěvek. Stačí nám do komentáře napsat, kolik kamínku jsme použili na speciální edici ve videu. Z komentářů pod soutěžními posty na našich sociálních sítích vybereme jednoho výherce s nejpřesnějším tipem, který od nás získá sadu čtyř třpytivých produktů. Druhý a třetí nejbližší tip odměníme stejnou sadou produktů bez kamínků.
 4. Soutěžící má nárok pouze na jednu výhru v rámci jedné soutěže, pokud není výslovně uvedeno jinak.

 

Výherci

 1. Výherci budou nejpozději do 7 dnů od uvedeného data konce soutěže vyhlášeni pod Soutěžním příspěvkem a vyzváni, aby stránku kontaktovali prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku.
 2. Nepřihlásí-li se soutěžící o výhru do 7 kalendářních dnů, propadá výhra pořadateli.

 

Ceny

 1. O přesném způsobu doručení výhry bude výherce informován soukromou zprávou na Facebooku.
 2. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže
 3. Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní

 

Práva a povinnosti pořadatele

 1. V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.
 2. Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávnou adresu. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.
 3. V případě, že si výherce nevyzvedne v řádném termínu svou výhru na poště, propadá výhra pořadateli.
 4. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.
 5. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez předchozího upozornění.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

 1. Svou účastí v soutěži potvrzuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s ustanovením 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“), bezplatně jím uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníka soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
 2. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho facebookové stránce, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele shop@tomasarsov.cz a že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.
 3. Osobní údaje bude zpracovávat pořadatel, a to v elektronické podobě. Zabezpečení osobních údajů bude provádět pořadatel.
 4. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může soutěžící na pořadatele obrátit, případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.
 5. Soutěže nejsou nikterak sponzorovány, spravovány nebo přidruženy k sociální síti Facebook, Instagram nebo Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook, Instagram nebo Tiktok.

 

V Praze, dne 8.3.2024