Vítejte na e-shopu značkové kosmetiky Tomáš Arsov, který má nyní nový design!

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky 

Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti 

 

Tomas Arsov franchise s.r.o

sídlem Cíglerova 1088/28

198 00 Praha – Černý Most

IČO: 08185701

(dále jen: „prodávající“).

Kontaktní údaje správce jsou

Email: shop@tomasarsov.cz

Telefon:  +420 721 651 768

 

upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 

 1. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na webové adrese www.tomasarsov.cz (dále jen „internetový obchod“).

 

Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové adrese www.tomasrasov.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.

 

 1. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

 

 1. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

Uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávka odeslaná prostřednictvím internetového obchodu, učiněná prostřednictvím telefonu příp. učiněná prostřednictvím emailové komunikace je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Nabídka prodávajícího v internetovém obchodě není návrhem k uzavření kupní smlouvy.

 

 1. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Za takovou akceptaci se považuje zaslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím emailové nebo telefonní komunikace.

 

 1. Prodávající má právo akceptovat návrh na uzavření kupní smlouvy jen u části objednávky, to znamená, že může odeslat kupujícímu jen část z objednaného zboží, pokud kupující výslovně nestanoví v poznámce objednávky nebo prostřednictvím emailové nebo telefonní komunikace, že s částečným vyřízení objednávky nesouhlasí.

 

 1. Kupující má právo zrušit objednávku, tzn. odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do dne předcházejícímu den odeslání objednávky, pokud není objednávka již zabalena. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailové nebo telefonní komunikace.

 

 1. Kupující má právo měnit objednávku až do dne předcházejícímu den odeslání objednávky, pokud není objednávka již zabalena.

 

 1. Kupující nemá právo objednávku zrušit ani ji měnit v případě, že objedná zboží s požadavkem na úpravu zboží podle jeho přání nebo na jeho osobu.

 

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 1. Kupující souhlasí se skutečností, že vyobrazení produktu v internetovém obchodě se může lišit od vyobrazení produktu, které obdrží. Tato situace může nastat v případě, kdy výrobce mění vyobrazení konkrétního produktu. Pokud kupující vyžaduje konkrétní vyobrazení produktu, pak si tuto skutečnost může ověřit u prodávajícího před odesláním zboží prodávajícím.

 

Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží a případně náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který prodávající kupujícímu po obdržení objednávky sdělí spolu s variabilním symbolem a celkovou kupní cenou, zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním resp. vyzvednutím zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno, nebo
 • bezhotovostně platební kartou, po odeslání objednávky bude kupující přesměrován na platební bránu banky, kde zadá platební údaje, pokud bude transakce autorizována, platba bude uhrazena prodávajícím v okamžiku započetí procesu odeslání objednávky nejpozději však do sedmi dnů od autorizace; pokud transakce nebude autorizována, vyzve prodávající kupujícího k dalšímu pokusu platby kartou případně k volbě jiného způsobu platby, nebo
 • hotově při osobní odběru zboží na provozovně prodávajícího, nebo
 • hotově dobírkou, kde kupující zaplatí kupní cenu poštovnímu doručovateli, kurýrovi nebo na poště až při převzetí zboží v místě určeném kupujícím v objednávce.

 

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením, dodáním zboží a případné náklady na platební transakci ve smluvené výši, pokud není dohodnuto jinak.

 

 1. Veškeré ceny zboží platí do odvolání nebo do vyprodání zásob prodávajícího.

 

 1. Prodávající poskytuje různé druhy slev. Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou jako informace přiloženy buď přímo ke slevě, nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad prodávajícího.

 

 1. Kupující si může u prodávající koupit i dárkové poukazy na určité hodnoty. Každý takový poukaz má předem stanovenou platnost. V případě, že je hodnota dárkového poukazu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

 

 1. Cenu dopravy zobrazuje prodávající kupujícímu v sekci “Košík” před odesláním objednávky. U některých prodávaných produktů závisí výše dopravného na místě doručení a objemové hmotnosti produktu. O tomto je kupující u každého takového produktu informován.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“).

 

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.4 nebo 5.5., či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je zobrazen na internetovém obchodě prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího Tomas Arsov franchise s.r.o., Cíglerova 1088/28, Černý Most, 198 00 Praha 9, či na adresu elektronické pošty prodávajícího hello@tomasarsov.cz

 

 1. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce nebo vrátí peníze bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží. Zboží bez zbytečného odkladu od odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese Tomas Arsov franchise s.r.o., Cíglerova 1088/28, Černý Most, 198 00 Praha 9, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů od dne převzetí zboží.

 

 1. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. odbalení z ochranných obalů chránící produkt při styku s pokožkou). Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody až do výše kupní ceny.

 

 1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

 

 1. Kupující, který není spotřebitelem, nemůže od kupní smlouvy odstoupit.

 

 1. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy a pro vrácení zboží je třeba je proclít zpět do České republiky, pak kupující hradí veškeré náklady na proclení.

 

Přeprava a dodání zboží

 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

 1. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 1. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nedojde k doručení zboží kupujícímu, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady mu tímto vzniklé.

 

 1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 1. Ustanovení uvedená v čl. 7.1. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

 1. Pokud je kupující spotřebitelem, náleží mu i následující záruka za jakost. Projeví-li se spotřebiteli vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

 1. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny na adrese Tomas Arsov franchise s.r.o., Cíglerova 1088/28, Černý Most, 198 00 Praha 9. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

 1. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

 1. Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

 

Závěrečná ujednání

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

 1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v tištěné nebo elektronické podobě.

  

 1. V případě jakýchkoliv výkladových rozporů a nejasností se považuje za rozhodnou česká verze.

  

EET

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 Dodání zásilek mimo EU

 1. Kupující souhlasí s dodací podmínkou Incoterms - CIP - přeprava a pojištění placeno do     (ujednané místo určení).

 

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je

Tomas Tomas Arsov franchise s.r.o

sídlem Cíglerova 1088/28

198 00 Praha – Černý Most

IČO: 08185701

(dále jen: „správce“).

 1. Kontaktní údaje správce jsou

Email: shop@tomasarsov.cz

Telefon:  +420 721 651 768

 

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů se rozumí:
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

 

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje 
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 • účetní a finanční poradci

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Doprava ZDARMA

AŽ DO KONCE ROKU 2019 Doprava ZDARMA po celé ČR 

 

Doba doručení

Klasické objednávky doručujeme do 3 -10 dnů. V případě svátků se tato doba může prodloužit.

 

Možnosti dopravy

 

 1. Osobní odběr -  Maiselova 14/1, 110 00  Praha 1, Josefov - Při vyzvednutí objednávky v hodnotě nad 2000kč u nás na prodejně máte zabalení vánočních dárků ZDARMA

 

 1. Osobní odběr - Zásilkovna.cz - Vyzvedněte si svůj balíček na jednom z 2186 výdejních míst Zásilkovny po celé ČR.

 

 1. Česká pošta / Slovenská pošta - Balík do ruky – balíček až na vaši adresu 
 2. DPD - Pro rychlejší doručení domů můžete zvolit kurýrní službu